ALGEMENE VOORWAARDEN

Verhuur

Artikel 1. Prijsstelling

1.1. De prijsstelling op aanvraag is vrijblijvend en geldig voor 3 maanden na de aanmaakdatum. 

1.2. Onze prijzen zijn exclusief BTW, welke door de overheid is vastgesteld op 21%. 

1.3. Onze verhuurprijzen gelden voor maximaal 24 uur vanaf het moment van afname. De apparatuur moet voor 12.00 uur terugbezorgd worden op een door ons bepaalde plaats. 

1.4. De factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen, 21% BTW, vervoerskosten, personeelskosten, eventuele aanmanings- of annuleringskosten. Prijzen zijn altijd in Nederlandse valuta.

Artikel 2. Borgstelling

2.1. Bij afname van goederen dient een borg betaald te worden, gesteld op 50% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75. 

2.2. Bij terugbezorgen wordt de borg terugbetaald minus de door de opdrachtgever gemaakte kosten.

Artikel 3. Huurovereenkomst

3.1. Een huurovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd worden. Op verzoek kan deze door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd worden. 

3.2. De opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen. 

3.3. De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van onze verhuurvoorwaarden, die op verzoek kosteloos worden toegestuurd. 

3.4. Op de huurovereenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.

Artikel 4. Niet tijdige terugbezorging

4.1. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden, vermeerderd met 50% van die huurprijs. 

4.2. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is de opdrachtgever de kosten van herstel verschuldigd, alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn, vermeerderd met 50% van die huurprijs.

Artikel 5. Annulering

5.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van huren wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen, tenzij anders overeengekomen:

 • Eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden.
 • Eerder dan op de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is de opdrachtgever 25% van de huurprijs verschuldigd.
 • Later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is de opdrachtgever de volledige huurprijs verschuldigd.

5.2. De annulering dient telefonisch te geschieden. Indien schriftelijk of via e-mail wordt geannuleerd, dan is de annulering alleen geldig indien de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 6. Betaling

6.1. Na geleverde diensten of goederen dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, per bank of contant. 

6.2. Indien 30 dagen na factuurdatum het bedrag niet in ons bezit is, zal er een aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuurbedrag vermeerderd met € 15,00 aanmaningskosten, te voldoen binnen 10 werkdagen. 

6.3. Als deze termijn verstrijkt, zal er een laatste aanmaning verstuurd worden met het factuurbedrag vermeerderd met € 30,00 aanmaningskosten en een rentevergoeding van 1,5% per maand. Deze dient binnen 10 werkdagen voldaan te worden. 

6.4. Na het verstrijken van deze laatste termijn zal het bedrag via een gerechtigde organisatie worden geïnd, waarbij de gemaakte kosten voor de opdrachtgever zijn.

Artikel 7. Legitimatie

7.1. De opdrachtgever is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuurobjecten middels een wettig geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 

7.2. De gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.

Artikel 8. Leeftijd

8.1. De minimumleeftijd voor het ophalen van verhuurobjecten is 18 jaar.

Artikel 9. Optie/reservering

9.1. Het is mogelijk een reservering te maken zonder een verhuurovereenkomst. Deze vervalt 14 dagen voor de huurdatum na kennisgeving aan de opdrachtgever. 

9.2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan deze reservering betreffende de verhuurovereenkomst.

Artikel 10. Bezorgen/kilometervergoeding

10.1. Bezorgkosten worden bepaald op basis van een uurtarief, berekend op reistijd vastgesteld door Google Routeplanner, waarbij de postcode bepalend is voor de afstand.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Verhuurde zaken blijven ons eigendom. De verhuurproducten zijn volgens de verhuurovereenkomst in bruikleen tegen een gestelde vergoeding. Zie ook aansprakelijkheid.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De opdrachtgever is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur volledig aansprakelijk voor alle schade aan apparatuur en/of derden, alsmede vermissing van apparatuur of lampen. 

12.2. Schade aan producten en/of derden, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar handelen of nalaten, komt voor vergoeding in aanmerking. 

12.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door:

 • Niet of ondeugdelijk of tijdig leveren van onze toeleveranciers
 • Ziekte van personeel
 • Gebreken in hulp- of transportmiddelen
 • Brand
 • Niet nakomen verhuurvoorwaarden
 • Niet nakomen huurovereenkomst
 • Werkstaking
 • Verkeersbelemmering
 • Overheidsmaatregelen
 • Oorlog of andere onlusten 

12.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door ons of ons personeel, tenzij grove nalatigheid of opzet kan worden verweten. 

12.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade door opdrachtgever en/of derden geleden, behalve bij opzet of grove nalatigheid aan onze kant.

Artikel 13. Transport/risico

13.1. De opdrachtgever is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur volledig aansprakelijk. De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoermiddel of aanhangwagen, niet van zeildoek of iets soortgelijks. 

13.2. Bij vermissing of schade aan de apparatuur dient een proces-verbaal binnen 12 uur na het incident overlegd te worden.

Artikel 14. Defecte materialen

14.1. Defecte materialen en/of lampen dienen altijd geretourneerd te worden. Wat niet terugkomt, wordt volgens nieuwwaarde berekend aan de opdrachtgever. 

14.2. Huurobjecten worden altijd op werking gecontroleerd en getest en dienen door de opdrachtgever in dezelfde staat terugbezorgd te worden. 

14.3. Door ondeskundig gebruik zijn de gemaakte kosten voor de opdrachtgever. Alle kosten voor schoonmaken, opruimen of reparatie worden tegen een uurloon op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 15. Storing tijdens huurperiode

15.1. Bij een storing in de gehuurde apparatuur dient de opdrachtgever dit direct te melden aan de opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zelf storingen te verhelpen of reparaties uit te voeren, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

15.2. Indien storingen of gebreken niet direct gemeld worden, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

Artikel 16. Geschillen

16.1. Op alle afgesloten verhuurovereenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

16.2. Alle geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde burgerlijke rechter binnen ons vestigingsgebied, voor zover wettelijke bepalingen dit toelaten. 

16.3. Indien niet van toepassing, hebben wij het recht een geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie.

Artikel 17. Wijziging van de verhuurvoorwaarden

17.1. Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van kracht op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, waarbij lopende huurovereenkomsten volgens de oude voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 18. BUMA/STEMRA/SENA-rechten

18.1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten of andere rechten die hiermee samenhangen, voortvloeiend uit het ten gehore brengen van muziek, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA. De opdrachtgever zorgt voor aangifte en dergelijke.

Artikel 19. Gebruik door derden

19.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding.

Artikel 20. Verzekeringen

20.1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat door hem gehuurde apparatuur niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat. 

20.2. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins, gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde is de nieuwwaarde van de apparatuur, zoals aangegeven door de opdrachtnemer.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoop en Installatie

Elektrotechnische Detailhandel 2017

Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn in werking getreden per 1 september 2017.

Artikel 1. Definities en algemene bepalingen

1.1. Bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verkoper handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en:

 • lid is van Techniek Nederland, of
 • aangesloten is bij een commerciële samenwerkingsorganisatie van bedrijven die lid is van Techniek Nederland.

1.2. Consument: de natuurlijke persoon die als koper handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.3. Geschillencommissie Elektro: Geschillencommissie Elektro, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

1.4. Op de overeenkomst tussen het bedrijf en een koper, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.5. De AVED 2017 is volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

1.6. De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een bedrijf en een consument.

Artikel 2. Conformiteit en garantie

2.1. Een door het bedrijf, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die de consument op grond van de overeenkomst tegenover het bedrijf kan doen gelden.

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud

3.1. Het bedrijf blijft eigenaar van het verkochte product zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 4. Betaling

4.1. De koper betaalt de prijs direct en contant bij de aflevering van het product, tenzij anders is overeengekomen. Onder contante betaling valt ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het bedrijf aangegeven bankrekening.

4.2. Door de koper gedane betalingen worden eerst gebruikt voor de betaling van verschuldigde kosten en rente en vervolgens voor betaling van opeisbare vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Termijnen

5.1. Bij niet tijdige aflevering is het bedrijf pas in gebreke nadat de koper het bedrijf schriftelijk in gebreke heeft gesteld, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Artikel 6. Koop op proef

6.1. Bij koop op proef is het product voor risico van de koper vanaf het moment van de aflevering.

Artikel 7. Aflevering van producten

7.1. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, van het bedrijf aan de koper dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de koper gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, dan heeft het bedrijf het recht de overeenkomst te ontbinden en het product te verkopen en te leveren aan een derde. De door het bedrijf geleden schade kan verrekend worden met de door de consument gedane aanbetaling.

Artikel 8. Prijsverhoging

8.1. Indien voor de aflevering van het product één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan heeft het bedrijf het recht de desbetreffende extra kosten aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 9. Incasso

9.1. Indien de koper in verzuim verkeert en het bedrijf tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de koper, tenzij het bedrijf verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van het bedrijf aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, staking of werkonderbreking, import- of handelsverboden.

Artikel 11. Schadevergoeding

11.1. De door de koper geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten door het bedrijf wordt vergoed tot maximaal de prijs van het product. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt niet voor vergoeding in aanmerking.

11.2. Artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

11.3. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien koper daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep heeft gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van de schade.

11.4. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan na 12 maanden na aflevering van het product aan het licht wordt gebracht.

11.5. Schade als gevolg van (al dan niet in verband met het verkochte verrichtte reparatie/installatie)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht komt.

11.6. Het bedrijf hoeft geen schade aan de opdrachtgever te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Artikel 12. Geschillencommissie Elektro

12.1. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door het bedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door het bedrijf aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Elektro.

12.2. De Geschillencommissie Elektro neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft ingediend.

12.3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij het bedrijf heeft ingediend, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie Elektro te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig worden gemaakt.

12.4. Wanneer de consument het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Elektro, dan is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Indien het bedrijf het geschil bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het bedrijf dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

12.5. De Geschillencommissie Elektro doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Elektro gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

12.6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de Geschillencommissie Elektro is bevoegd van een geschil tussen de consument en het bedrijf kennis te nemen.

Artikel 13. Geschillenbeslechting door de rechter

13.1. Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank in het arrondissement van het bedrijf bevoegd.

Artikel 14. Nakomingsgarantie

14.1. Techniek Nederland staat ten opzichte van de consument garant voor de nakoming door het bedrijf van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Elektro. De nakomingsgarantie wordt opgeschort als het bedrijf of de consument het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan door de Geschillencommissie Elektro ter vernietiging aan de rechter voorlegt. De nakomingsgarantie herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis, waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

14.2. Voor de nakomingsgarantie van Techniek Nederland geldt een limiet van hoogstens € 2.750 per bindend advies.

14.3. Techniek Nederland geeft uitvoering aan de nakomingsgarantie onder voorwaarde dat de consument zijn vordering op het bedrijf tot hoogstens het uit te keren bedrag overdraagt aan Techniek Nederland.

14.4. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf geldt de nakomingsgarantie van Techniek Nederland niet, tenzij de Geschillencommissie Elektro het geschil ter zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan voor de datum van verlening van surseance van betaling, van kracht worden van de schuldsanering, verklaring in staat van faillissement dan wel beëindiging van de bedrijfsactiviteiten.

14.5. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf bedraagt het totaal door Techniek Nederland op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag hoogstens € 10.000 per bedrijf. De afhandeling door Techniek Nederland van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie.