ALGEMENE VOORWAARDEN

Verhuur


1. Prijsstelling:

De prijsstelling op aanvraag is vrijblijvend, en geldig 3 maanden na aanmaakdatum. Al onze prijzen zijn genoemd exclusief BTW, welke door de overheid gesteld is op 21 %. Onze verhuur prijzen gelden voor maximaal 24 uur vanaf het moment van afname, waarbij de apparatuur voor 12.00 uur terug bezorgd dient te worden op een door ons bepaalde plaats. De factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen, 21 % BTW, Vervoerskosten, personeelskosten, evt. aanmaning/annuleringskosten. Prijzen zijn altijd in Nederlandse valuta.

2. Borgstelling:

Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. Deze is gesteld op 50 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75. Bij terugbezorgen zal de borg terugbetaald worden minus de door de opdrachtgever gemaakte kosten.

3A. Huurovereenkomst:

Een huurovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd worden. Desgevraagd kan deze door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd worden. De opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen. De opdrachtgever is geacht op de hoogte te zijn van onze verhuurvoorwaarden, welke door ons desgevraagd kosteloos toegestuurd worden. Op de huurovereenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.

3B:

Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is opdrachtgever de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

4. Annulering:

Indien de opdrachtgever met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van huren wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen tenzij anders overeengekomen. Indien opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst annuleert,

  • eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;
  • eerder dan op de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever 25% van de huurprijs verschuldigd;
  • later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever de volledige huurprijs verschuldigd.

De annulering dient telefonisch te geschieden. Indien schriftelijk of via e-mail wordt geannuleerd, dan is de annulering alleen geldig indien de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft gehad.

5. Betaling:

Na geleverde diensten of goederen dient een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Dit kan per bank of in contanten. Indien 30 dagen na factuurdatum het bedrag niet in ons bezit is, zal er een aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuur bedrag vermeerderd met € 15,00 aanmaningskosten. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Als dit termijn verstrijkt zal er een laatste aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuur bedrag vermeerderd met € 30,00 aanmaningskosten en een rentevergoeding over het totale factuurbedrag, gesteld op 1,5 % per maand. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Na verloop van dit laatste termijn zullen we het laatste factuur bedrag via een gerechtigde organisatie innen, waarbij de gemaakte kosten voor de opdrachtgever zijn.

6. Legitimatie:

De opdrachtgever is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. De gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden als de opdrachtgever zich schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.

7. Leeftijd:

De minimumleeftijd voor het ophalen van verhuur objecten is 18 jaar.

8. Optie/ reservering:

Het is mogelijk om een reservering te maken op goederen, zonder een verhuurovereenkomst. Deze zal 14 dagen voor huurdatum vervallen, na kennisgeving aan opdrachtgever. De opdrachtgever kan zich geen rechten ontlenen aan deze reservering betreffende verhuurovereenkomst.

9. Bezorgen/kilometer vergoeding:

Bezorgkosten zijn bepaald op basis van een uurtarief. Voor de berekening zal gebruik gemaakt worden van een reistijd. Deze wordt vastgesteld door middel van de google routeplanner, waarbij de postcode bepalend is voor de afstand. Bekijk de actuele tarieven hier.

10. Eigendomsvoorbehoud:

Verhuurde zaken blijven ons eigendom. De verhuur producten zijn volgens verhuur overeenkomst/voorwaarden, in bruikleen tegen een gestelde vergoeding. Zie ook aansprakelijkheid.

11. Aansprakelijkheid:

De opdrachtgever is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en/of derden, alsmede vermissing van apparatuur of lampen. Ook al is deze apparatuur nog steeds eigendom van de opdrachtnemer. De schade aan producten en/of derden, die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen of nalaten komt voor vergoeding in aanmerking. Aan ons is niet toerekenbaar schade geleden door de opdrachtgever en/ of derden als gevolg van · niet of ondeugdelijk of tijdig leveren van onze toeleveranciers ziekte van personeel · gebreke in hulp of transportmiddelen. · brand · niet nakomen verhuur voorwaarden · niet nakomen huurovereenkomst · werkstaking · verkeersbelemmering · overheidsmaatregelen · oorlog of andere onlusten In ieder geval zijn we niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door ons personeel of hulpmiddelen, waarbij we de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, tenzij ons grove nalatigheid of opzet verweten kan worden. M.b.t. door ons gegeven adviezen kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade door opdrachtgever en/ of derden geleden, dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade van welke aard ook, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. We zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot een vergoeding van de in de huurovereenkomst genoemde goederen ten gevolge waarvan de opdrachtgever schade heeft geleden.

12. Transport/risico:

De opdrachtgever is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur ten volle aansprakelijk, zie aansprakelijkheid. De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek of iets soortgelijks mogen zijn. Bij vermissing of schade aan de apparatuur dient een proces verbaal overlegd te worden binnen 12 uur naar het incident.

13A: Algemene voorwaarden:

Defecte materialen en/ of lampen dienen altijd geretourneerd te worden. Wat niet terugkomt wordt volgens nieuwwaarde berekend aan de opdrachtgever. · Huur objecten worden altijd op werking gecontroleerd en getest. · Huur objecten dienen door de opdrachtgever in dezelfde staat terugbezorgd te worden. · Door ondeskundig gebruik zijn de gemaakte kosten voor de opdrachtgever. · Alle kosten voor schoonmaken opruimen of reparatie zullen tegen een uurloon op de opdrachtgever verhaald worden.

13B:

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient opdrachtgever dit direct te melden aan de opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de opdrachtnemer is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

14. Geschillen:

Op al onze afgesloten verhuur overeenkomsten in uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan een bevoegde Burgerlijke Rechter binnen ons vestigingsgebied, voor zover de wettelijke bepalingen dit toelaten. Indien niet van toepassing hebben we het recht een geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie.

15. Wijziging van de verhuurvoorwaarden:

Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Waarbij lopende huurovereenkomsten, volgens deze voorwaarden, van toepassing blijven.

16. BUMA/STEMRA/SENA-rechten:

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten (dan wel andere rechten welke hiermee samenhangen) die voortvloeien uit het door de opdrachtgever, of in opdracht van de opdrachtgever, ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door de opdrachtnemer beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever die voorts de opdrachtnemer vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA. De opdrachtgever zal, zover noodzakelijk, zorgdragen voor aangiften e.d.

17. Gebruik door derden:

Het is opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

18A. Verzekeringen:

De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

18B:

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door opdrachtnemer meegedeeld.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoop en Installatie


Elektrotechnische Detailhandel 2017

Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn in werking getreden per 1 september 2017.

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1. Bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verkoper handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en • lid is van Techniek Nederland, of • aangesloten is bij een commerciële samenwerkingsorganisatie van bedrijven die lid is van Techniek Nederland.

2. Consument: de natuurlijke persoon die als koper handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

3. Geschillencommissie Elektro: Geschillencommissie Elektro, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

4. Op de overeenkomst tussen het bedrijf en een koper, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. De AVED 2017 zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

6. De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een bedrijf en een consument.

Artikel 2 Conformiteit en garantie

Een door het bedrijf, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die de consument op grond van de overeenkomst tegenover het bedrijf kan doen gelden.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf blijft eigenaar van het verkochte product zo lang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 4 Betaling

1. De koper betaalt de prijs direct en contant bij de aflevering van het product, tenzij anders is overeengekomen. Onder contante betaling valt ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het bedrijf aangegeven bankrekening.

2. Door de koper gedane betalingen worden eerst gebruikt voor de betaling van verschuldigde kosten en rente en vervolgens voor betaling van opeisbare vorderingen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5 Termijnen

Bij niet tijdige aflevering is het bedrijf pas in gebreke nadat de koper het bedrijf schriftelijk in gebreke heeft gesteld, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Artikel 6 Koop op proef

Bij koop op proef is het product voor risico van de koper vanaf het moment van de aflevering.

Artikel 7 Aflevering van producten

Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, van het bedrijf aan de koper dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de koper gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, dan heeft het bedrijf het recht de overeenkomst te ontbinden en het product te verkopen en te leveren aan een derde. De door het bedrijf geleden schade kan verrekend worden met de door de consument gedane aanbetaling. De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een bedrijf en een consument.

Artikel 8 Prijsverhoging

Indien voor de aflevering van het product één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan heeft het bedrijf het recht de desbetreffende extra kosten aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 9 Incasso

Indien de koper in verzuim verkeert en het bedrijf tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de koper, tenzij het bedrijf verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW.  Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel 2017 3

Artikel 10 Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van het bedrijf aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, staking of werkonderbreking, import- of handelsverboden.

Artikel 11 Schadevergoeding

1. De door de koper geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten door het bedrijf wordt vergoed tot maximaal de prijs van het product. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

2. Artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien koper daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep heeft gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van de schade.

4. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan na 12 maanden na aflevering van het product aan koper aan het licht treedt.

5. Schade als gevolg van (al dan niet in verband met het verkochte verrichte reparatie/installatie)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.

6. Het bedrijf hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Artikel 12 Geschillencommissie Elektro

1. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door het bedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door het bedrijf aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Elektro.

2. De Geschillencommissie Elektro neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij het bedrijf indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie Elektro te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Elektro, dan is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Indien het bedrijf het geschil bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het bedrijf dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie Elektro doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Elektro gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de Geschillencommissie Elektro is bevoegd van een geschil tussen de consument en het bedrijf kennis te nemen.

Artikel 13 Geschillenbeslechting door de rechter

Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank in het arrondissement van het bedrijf bevoegd.

Artikel 14 Nakomingsgarantie

1. Techniek Nederland staat ten opzichte van de consument garant voor de nakoming door het bedrijf van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Elektro. De nakomingsgarantie wordt opgeschort als het bedrijf of de consument het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan door de Geschillencommissie Elektro ter vernietiging aan de rechter voorlegt. De nakomingsgarantie herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis, waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Voor de nakomingsgarantie van Techniek Nederland geldt een limiet van hoogstens € 2.750 per bindend advies.

3. Techniek Nederland geeft uitvoering aan de nakomingsgarantie onder voorwaarde dat de consument zijn vordering op het bedrijf tot hoogstens het uit te keren bedrag overdraagt aan Techniek Nederland.

4. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf geldt de nakomingsgarantie van Techniek Nederland niet, tenzij de Geschillencommissie Elektro het geschil ter zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan voor de datum van verlening van surseance van betaling, van kracht worden van de schuldsanering, verklaring in staat van faillissement dan wel beëindiging van de bedrijfsactiviteiten.

5. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf bedraagt het totaal door Techniek Nederland op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag hoogstens € 10.000 per bedrijf. De afhandeling door Techniek Nederland van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie.